BUILDING NAME : OM NAMAH SHIVAY KALASH
DEVELOPERS : M/s. SATPANTH HOMES PVT. LTD.
NODE : NAVI MUMBAI
PLOT AREA SQFT : 166250 SQFT

OM NAMAH SHIVAY KALASH
HIGH-RISE RESIDENTIAL

 

BUILDING NAME : OM NAMAH SHIVAY KALASH
DEVELOPERS : M/s. SATPANTH HOMES PVT. LTD.
NODE : NAVI MUMBAI
PLOT AREA SQFT : 166250 SQFT